petak, 7. prosinca 2012.

MUP KS: Objavljen konkurs (javni oglas) za policiju

Danas, 07.12.2012. nakon višemjesečnih najavljivanja konačno je objavljen konkurs (Javni oglas) za popunu radnih mjesta u početnom činu “Policajac” i početnom činu “Mlađi inspektor” u Upravi Policije Ministarstva Unutrašnjih Poslova Kantona Sarajevo. Uprava Policije Ministarstva Unutrašnjih Poslova je u sredstvima Javnog informisanja, odnosno u dnevnim listovima, objavila Javni oglas u kojem je preciziran tačan broj slobodnih mjesta za oba čina, kao i uvjeti za prijem, potrebna dokumentacija, vrijeme trajanja oglasa i sl. 
U Dnevnom Avazu, oglas se nalazi na 30-toj stranici. Naime, nakon sprovedenih testiranja koji su definisani pravilnikom o testiranju (Test općeg znanja, test fizičke spreme, ljekarski, kao i drugi test koji organ procijeni da je dovoljan) uspješni kadeti, odnosno oni koje Uprava Policije MUP Kantona Sarajevo predloži za zapošljavanje upućuju se na školovanje na Policijsku Akademiju FMUP na Vracama u trajanju od 12 mjeseci za početni čin “Policajac” odnosno 6 mjeseci za kandidate s visokom školskom spremom, za početni čin “Mlađi inspektor”.
Konkurs Oglas
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
Komisija za izbor
S A R A J E V O

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 25/06 i 4/08) i člana 57. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 22/00-prečišćeni tekst, 18/02 i 38/02) člana 3. i člana 6. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-262/11 od 10.03.2011. godine, Zaključak Vlade KS broj: 02-05-29380-1/12 od 29.11.2012.godine i rješenja o formiranju Komisije za izbor broj: 02/PK-1-634/12 od 01.06.2012. godine, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije
početni čin "POLICAJAC" broj izvršilaca 150 

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo: državljanstvo Bosne i Hercegovine, starosna dob od 18 do 27 godina za početni čin "policajac", najmanje IV stepen školske spreme, da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova policijskih službenika, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju dužne su u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije i dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije u skladu sa članom 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima KS, te se osobe iz navedenog člana Zakona izuzimaju od primjene kriterija koji se odnosi na starosnu dob kandidata.

Pored općih uvjeta koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati za prijem moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove predviđene članom 5. stav (1) Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, i to: 1) da imaju položen vozački ispit «B» kategorije, 2) da ispunjavaju uvjet psihofizičke sposobnosti, 3) da ispunjavaju uvjet zdravstvene sposobnosti, 4) da polože test općeg znanja, pisani rad i test fizičke sposobnosti.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati bit će predmet sigurnosne provjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka («Sl. glasnik BiH», broj 54/04 i 12/09) kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere, bit će predložen slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Neophodni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas:
1. dokaz o državljanstvu BiH -uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od tri (3) mjeseca
2. fco. važeće lične karte,
3. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od tri (3) mjeseca,
4. dokaz o završenom IV stepenu školske spreme,
5. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobosti i radnoj sposobnosti za vršenje poslova policijskog službenika, izdato od strane ovlaštene medicinske ustanove, ne stariji od tri (3) mjeseca,
6. potvrda ili uvjerenje poslodavca-državnog organa ili institucije da kandidat u poljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u državnim organima i institucijama ili vojsci), odnosno ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji nisu niti su bili uposlenici državnih organa i institucija ili vojske). Ovjera izjave vrši se kod nadležnog organa.
7. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
8.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od
3 mjeseca),
9. ovjerena fco. važeće vozačke dozvole "B" kategorije
10. lica iz člana 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo dužna su dostaviti ovjerenu izjavu o razlozima odbijanja certifikacije i original ili ovjerenu fotokopiju relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46. stav 1. tačka f) Zakona o policijskim službenicima utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za popunu upržnjenih radnih mjesta.

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uvjete imaju pravo pristupa testiranju, koje u skladu sa članom 51. Zakona o policijskim službenicima KS uključuje slijedeće:
a) test općeg znanja, uključujući pisani rad;
b) test fizičke sposobnosti; predviđen Pravilnikom o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika,
c) ljekarski pregled;
d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor;
e) intervju ili drugi test, po potrebi, a u slučaju izjednačenog broja bodova.

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova, testovi iz tačke a) i b), ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije na testovima pod c) i d), isključuje se iz daljeg procesa odabira.

Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz slijedećih oblasti: ustavno pravo-ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, upravni spor, kancelarijsko poslovanje, radno pravo, krivično pravo, prekršajno pravo, propisi iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima, javnog reda i mira, propisi o ličnoj karti, ličnom imenu, prebivalištu, boravištu i državljanstvu građana. Težina pitanja bit će prilagođena nivou stručne spreme u skladu sa uvjetima za pristup u početni čin "policajac."

Spisak propisa sa brojevima službenih glasila u kojima su objavljeni dostupan je na internetskoj stranici MUP-a Kantona Sarajevo mup.ks.gov.ba i na Oglasnoj tabli MUP-a Kantona Sarajevo.
Pisani rad iz bosanskog, srpskog ili hrvatskog jezika bodovat će se po slijedećim kriterijima, poznavanje pravopisa, izražavanja, urednost, odgovor na zadatu temu i kompozicija teksta. 

Eliminacioni prag na testu općeg znanja predstavlja 60% od maksimalnog broja bodova koji se mogu ostvariti na ovoj vrsti testiranja, dok eliminacioni prag za test fizičke sposobnosti predstavlja rezultat fizičkih testova ispod zadovoljavajućeg minimuma, utvrđen standardizovanim testom koji je sastavni dio Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, koji je dostupan na internetskoj stranici MUP-a Kantona Sarajevo mup.ks.gov.ba i na Oglasnoj tabli MUP-a Kantona Sarajevo. 

Napomena: zdravstvenu sposobnost kandidata kao sastavni dio testa utvrđivat će Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. 

O vremenu i mjestu testiranja kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove i koji prilože svu potrebu dokumentaciju bit će naknadno obaviješteni putem oglasne table Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i putem internetske stranice MUP-a Kantona Sarajevo. 

Kandidati su dužni postupati u skladu sa navedenim obavijestima Komisije, jer u slučaju nepostupanja po pomenutim obavijestima smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni oglas.

Potrebni dokumenti-dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uvjeta Javnog oglasa predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne podliježu vraćanju.

Prijave sa potrebnim dokumentima se predaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, neposrednom predajom putem Pisarnice MUP-a Kantona Sarajevo ili preporučenom poštom, na adresu ul. La Benevolencije br. 16, 71000 Sarajevo, sa naznakom "za Javni oglas-početni čin „policajac".

Napominje se da trajanje osnovne obuke za kadete iznosi dvanaest mjeseci a po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje ukupno dvanaest mjeseci.
Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

KOMISIJA ZA IZBOR
Član 51. Zakona o policijskim službenicima
(Pravila postupka izbora)
(1) Testiranje se obavlja najkasnije 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje. Samo kandidati koji ispunjavaju
opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju.
(2) Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stava 1. ovog člana testiraju se po navedenom redoslijedu:
a) test općeg znanja, uključujući pisani rad;
b) test fizičke sposobnosti;
c) ljekarski pregled;
d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor;
e) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.
(3) Kandidat koji ne prođe jedan od testova iz stava 2. ovog člana isključuje se iz daljeg procesa odabira.
(4) Komisija za izbor:
a) utvrđuje sadržaj testova iz stava 2. ovog člana, uz odobrenje policijskog komesara;
b) utvrđuje konačan rezultat za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata svakog od testova;
c) sačinjava i objavljuje listu kandidata koji su pristupili testiranju;
d) predlaže kandidate koji imaju najveći broj bodova sa liste iz tačke c) ovog stava, radi zapošljavanja u skladu sa
oglašenim brojem slobodnih radnih mjestaViše informacija o testiranjima za ova radna mjesta možete pronaći u članku o testiranjima općeg znanja u policiji.


stranica MUP-a KS: http://mup.ks.gov.ba/node/8489

Nema komentara:

Objavi komentar